Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
12.07.2021 •

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 
Ponadto - zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:
a) w szkołach ponadpodstawowych:
- „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;:
b) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
- „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
c) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
- „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;
d) w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:
- „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;
e) w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
- „Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;
f) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
- „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;
g) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:
- „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.
 
Grafika: DBP Wrocław.
« powrót
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter