Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
26.03.2021 •
 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej (w skład zespołu wchodzi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Biblioteka Pedagogiczna) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppp.powiat-sredzki.pl oraz www.poe.powiat-sredzki.pl 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych. 

Kompatybilność i skróty klawiaturowe:

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Treści niedostępne:

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • zbyt mały kontrast części elementów strony,
 • część dokumentów tekstowych posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty tekstowe nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia:

zdjęcia, obrazki oraz pliki tekstowe zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić
najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego
pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2  

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Śląskiej  mieści się na parterze budynku w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 10. Część budynku zajmowana przez bibliotekę nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia BP mieszą się na parterze budynku. Brak jest zainstalowanego podjazdu na dwa stopnie schodowe, które trzeba pokonać, aby wejść  do biblioteki. Korytarz przy wejściu do BP jest przestronny, pozbawiony barier architektonicznych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest dostępna w formie wizualnej. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji spełniając funkcję punktu informacyjnego dla klientów BP. W toalecie dla klientów BP jest wyznaczona toaleta dla klientów niepełnosprawnych,  to pomieszczenie przestronne, umożliwia swobodny dostęp osobom na wózkach inwalidzkich, zamontowana jest poręcz dla osób niepełnosprawnych.
              Do BP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia na teren biblioteki z psem asystującym lub psem przewodnikiem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

Dojazd do siedziby Biblioteki Pedagogicznej

Dojazd do BP możliwy jest samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla klientów.
Najbliższy przystanek autobusowy (komunikacja miejska i międzymiastowa) znajduje się w odległości 20 m i 50 m od BP.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Biblioteka Pedagogiczna  w PZPO w Środzie Śląskiej dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.poe.powiat-sredzki.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej. Jeśli stwierdzisz, że serwis nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Wrocławska 10, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 29 26
e-mail:
poe@powiat-sredzki.pl
lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:
Małgorzata Czerwiec – dyrektor Poradni
malgorzata.czerwiec@powiat-sredzki.pl
tel. 71 317 38 68  

 

 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter